JAK DBAĆ O WYROBY MOSIĘŻNE

REGULAMIN SKLEPU

Sklep www.brassev.com oraz www.brassev.pl , zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez: Rafał Zdunek, ul. Kalinowa 2, 62-303 Bierzglinek, NIP 7891677824, zwany dalej Sprzedającym.

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione sformułowania będą miały następujące znaczenie:

Sklep – sklep działający pod adresem www.brassev.com sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, oferujący mosięzne elementy wyposażenia wnętrz.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy spedycyjnej, na adres wskazany przez Klienta;

Klient – Użytkownik dokonujący zakupów w Sklepie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające główne cechy świadczenia, tj. rodzaj i liczbę towarów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę.

Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny;

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;

Koszt przygotowania i wysyłki zamówienia – koszty brutto (w tym VAT) związane ze skompletowaniem i spakowaniem zamówionych towarów, koszty brutto (w tym VAT) naliczane przez firmę spedycyjną, w szczególności: koszt pobrania, cena za doręczenie paczki.

Paczka – zamówiony przez Klienta towar lub jego część, opakowany w sposób wymagany przez firmę spedycyjną.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy www.brassev.com, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Rafał Zdunek, ul. Kalinowa 2, 62-303 Bierzglinek, NIP 7891677824, zwanym dalej „Sprzedającym” o numerze konta:Santander: 21 1090 1421 0000 0001 5400 9448 
 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail info2brassev.com oraz nr tel. podany na stronie
 2. Przedstawione w Sklepie zdjęcia i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem
  do składania ofert.
 3. Przedstawione w Sklepie zdjęcia towarów mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. 

§ 3
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie ze strony www.brassev.com.
 2. Informacje o produktach, prezentowane w Sklepie www.brassev.com  nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe przez sklep internetowy, mailowo i telefonicznie.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez aktywowanie przycisku „kupuję i płacę”
 5. Klient może anulować tylko zamówienia, które nie zostały opłacone.
 6. Czas realizacji zamówienia zależy od indywidualnego zamówienia, Klient jest informowany o orientacyjnym czasie kompletacji i realizacji zamówienia.
  Średni czas realizacji wynosi 14 dni.
 7. W przypadkach konieczności skonsultowania zamówienia z Klientem lub oczekiwania na wpływ środków wpłaconych przez Klienta przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia może się odpowiednio wydłużyć.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień, które budzą uzasadnioną wątpliwość, co do prawdziwości zawartych w nich danych (np. imię: „abcd”; nazwisko: „xyz” itp.). Klient powiadamiany jest o odmowie realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. Klient nie ma mozliwości zmiany swojego zamówienia po ustaleniu szczegółów zamówienia i przyjęciu go do realizajci.

§ 4
PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Możliwe są następujące formy płatności ceny i kosztów przygotowania i wysyłki zamówienia:
  – przelewem bankowym:
  Rafał Zdunek,
  Kalinowa 2,
  62-303 Bierzglinek,
  NIP 789 167 78 24Santander
  Konto: 21 1090 1421 0000 0001 5400 9448 


W przypadku wyboru formy zapłaty za Towar przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient jest informowany o wiążącym go terminie zapłaty za Towar. Towar wysyłany jest po wpływie całej należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 5
DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje dostawy towaru do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Niezależnie od ceny, Klient ponosi również koszty przygotowania i wysyłki zamówienia.
 2. Maksymalna waga paczki to 31kg. Jeżeli towar przekracza wagę 31 kg istnieje możliwość rozłożenia towaru na dwie paczki, nieprzekraczające wagi 31 kg.

§ 6
ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Produkt traktowany jest jako produkt na specjalne zamówienie według specyfikacji klienta (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta) i nie podlega prawu odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do siedziby firmy
  Rafał Zdunek,
  Kalinowa 2,
  62-303 Bierzglinek,
  NIP 789 167 78 24
  z dopiskiem „Reklamacja towaru” oraz dołączyć formularz reklamacyjny określający wady towaru i żądania reklamującego.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysłanego przez Klienta za pobraniem.
 1. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru i pisma, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi Klienta.
 2. Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki (stanu towaru, jego ilości) po uprzednim uregulowaniu należności (cena plus koszty przygotowania i wysyłki zamówienia). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki w czasie transportu lub w przypadku niezgodności ilości dostarczonych paczek z ilością paczek wskazaną w liście przewozowym, Klient ma obowiązek fakt ten zgłosić kurierowi i spowodować spisanie protokołu szkodowego. Protokół szkodowy winien być podpisany przez Klienta i Kuriera. Egzemplarze protokołu szkodowego otrzymują Kurier i Klient. Przedstawienie przez Klienta Sprzedającemu kopii protokołu szkodowego jest warunkiem rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towarów powstałych podczas transportu i/lub z tytułu zagubienia paczki / paczek.
 3. Koszty nieuwzględnionej reklamacji ponosi Klient.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamówienie złożone w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Sprzedającemu należytego wykonania umowy, w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. Zamówienie w sklepie internetowym jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.