data publikacji 08.08.2024 r.
wersje dokumentu 01/2024

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością. Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem info@brassev.com oraz numerem telefonu 669566968

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Zdunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Zdunek ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości 62-303 Bierzglinek ul. Kalinowa 2 NIP 7891677824 REGON 525247033

Co zawiera ta Polityka prywatności?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które nam to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystujemy w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. jeżeli się z nami kontaktujesz, a także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów.

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIAZAKRES DANYCHPODSTAWA PRAWNA
Kontakt z Tobą− adres e-mail (imię i
nazwisko), dane zawarte w
treści wiadomości
− imię i nazwisko
− numer telefonu
− inne dane przekazane przez
Ciebie w treści
korespondencji
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi− imię i nazwisko
− adres
− adres e-mail
− adres zamieszkania
− numer telefonu
dodatkowo:
− NIP
− dane o prowadzonej działalności gospodarczej

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych− dane dotyczące działalności gospodarczej
− imię i nazwisko
− adres
− NIP
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy− adres e-mail
− imię i nazwisko
− dane zawarte w treści reklamacji
− numer rachunku bankowego
− adres zamieszkania
− numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
Cel marketingowy (newsletter)− adres e-mail
− imię
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).
Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów– wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nasPodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami− wszystkie wyżej wymienione danePodstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).
Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony− IP
− zachowanie na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).
Wykorzystanie cookies na stronie− IP
− zachowanie użytkownika na stronie
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.
Zarządzanie profilami administratora w social mediach− dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowejPodstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.
Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)− zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorzePodstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres info@brassev.com

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony www.brassev.com oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy: pierwsza grupa to podmioty, które przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a druga – podmioty, które przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

LH.pl SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań NIP: 7831711517 REGON: 302693647Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;Wysyłka korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;
Alsendo Sp. z o.o. ul.F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa NIP: 8971840043 REGON: 367328934Wysyłka zamówień (apaczka.pl)
Fakturowania Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul.
Juliana Smulikowskiego 6/8
Wystawianie faktur sprzedażowych.
Smartlook.com, s.r.o. Sumavska 524/31 602
00 Brno Czech Republic ID no.: 09508830 VAT
no.: CZ09508830
Wsparcie marketingowe.
Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor,
Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta
Registration No: C65490 Income Tax numer:
996834623 VAT number: MT21846014 UK
VAT numer: GB370935777
Wsparcie marketingowe.
Przelewy24, ApplePay, PayPoSystemy płatności.

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics by Google LLC –
narzędzie marketingowe;
Wsparcie marketingowe.
YouTube by Google LLC – osadzanie
materiałów audiowizualnych na moich
stronach;
Osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach.
Pixel Meta – narzędzie marketingowe;Narzędzie marketingowe.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rokw odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie
strony są przedsiębiorcami, czy nie;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty
przydatności
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów
administrowania stroną internetową;
do czasu wycofania zgody lub utraty
przydatności
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej
zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Social Media

Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064162956359 Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. Instagram https://www.instagram.com/brassev_com/ Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 3. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gmPVA5RfFvI Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399
 4. Pinterest: https://pl.pinterest.com/brassev/ Polityka prywatności platformy: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Więcej informacji o usłudze newsletter znajdziesz w Regulaminie Newslettera.

Korzystamy z usług dostawcy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółki MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy. System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy.

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies – Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych, o których więcej wspomnieliśmy powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel, Smartlook, Hotjar

Informacje ogólne – Co to są pliki cookies?
Rafał Zdunek (dalej: Serwis lub Administrator) szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.brassev.com Jak większość serwisów wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celach wskazanych w dalszej części Polityki Cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego nasz Serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie oraz dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies służą również do poprawy działania i wydajności Serwisu.

Dodatkowo, pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania z naszego Serwisu i jego funkcjonalności. Na podstawie danych statystycznych o odwiedzeniu Serwisu oraz akcji podejmowanych przez Użytkownika, możemy dostosować i ulepszać nasz Serwis do jego potrzeb, zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy, z których korzysta.

Wskazujemy, że możesz w każdej chwili zarządzać swoimi zgodami na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookies wedle własnego uznania. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z nami.

W dalszej części Polityki Cookies prezentujemy opis poszczególnych plików cookies stosowanych przez nasz Serwis oraz cele, w których są wykorzystywane.

Pliki Cookies oraz podobne technologie stosowane w Serwisie.

W naszym Serwisie używane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas wskazany w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich przez Użytkownika.

W ramach Serwisu wyróżnić można szczegółowy podział plików cookies na:

Niezbędne pliki cookies (w tym pliki cookies funkcjonalne) – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. poprawne wyświetlanie strony internetowej Serwisu. Dodatkowo, dzięki tym plikom cookies możemy dostosować naszą stronę internetową do wyborów i preferencji Użytkowników, a następnie ją zapamiętać, tak aby nasza strona wyświetlała się zgodnie z preferencjami Użytkowników za każdym razem, kiedy z niej korzystają. Jeżeli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Serwisu mogą nie działać poprawnie. Wykorzystanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu nie wymaga zgody Użytkownika.

Statystyczne/analityczne pliki cookies – umożliwiają prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług. Używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność strony internetowej oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Wydajnościowe pliki cookies – Pliki cookie dotyczące wydajności służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić odwiedzającym lepsze doświadczenia użytkownika.

Analityczne pliki cookies – Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają w dostarczaniu informacji na temat wskaźników liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

Marketingowe pliki cookies – umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań. Dzięki tym plikom cookies możemy wraz z naszymi zaufanymi partnerami (takim jak np. Google, Facebook) dopasować wyświetlane treści reklam, ofert i rabatów do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Budowany jest na tej podstawie profil predykcji Twoich zainteresowań, aby wyświetlane treści w naszym Serwisie i w mediach społecznościowych były dla Ciebie ciekawe. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli nie zgadzasz na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy mogli dopasować treści reklamowych do Twoich potrzeb i preferencji.

Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów np. reklamodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych Użytkownika. W związku z powyższym na podstawie udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody bądź w przypadku niektórych podmiotów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przekazujemy dane naszym Zaufanym Partnerom w celach analitycznych i statystycznych, a także marketingowych.

W uzupełnieniu powyższych informacji wskazujemy w szczególności, że Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na prowadzeniu marketingu pośredniego i bezpośredniego. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, gdzie głównym kryterium doboru jest treść przeglądanej strony internetowej (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego preferencjom i zainteresowaniom na podstawie historii odwiedzanych stron internetowych, czy rodzajowi zakupów, jakich dokonuje w sieci (reklama behawioralna).

W celu realizacji powyższych działań Administrator może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Użytkownika Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkownika w celu analizy jego zachowań lub stworzenia prognoz na przyszłość. Dokonując profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego. Zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane Zaufanym Partnerom.

Zarządzanie plikami cookies – ręczne usuwanie / blokowanie plików cookies:

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe, czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie/automatycznie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies statystycznych/analitycznych oraz marketingowych bądź każdorazowo informować o zamieszczaniu ich na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości usuwania, blokowania, obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta dany Użytkownik. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego Serwisu.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi plików cookies, w tym sposobów ich usuwania:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Opera

W każdej chwili masz również prawo dostępu oraz modyfikacji swoich ustawień w zakresie stosowanych plików cookies z poziomu stopki Serwisu www.brassev.com . W tym celu skontaktuj się z nami mailowo.

Wszelkie pozostałe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz o przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do nas wiadomość, (adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu) a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na początku.

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Dziękujemy za Twój poświęcony czas.